Vinterunderhåll

SNÖRÖJNINGEN 2022 – 2027

Nivåer och ansvar

Älvsbyns Energi ansvarar på uppdrag av kommun för snöröjningen på kommunala GC-vägar, gator och vägar. Normalt utförs 20 snösvängar per år.
Trafiksäkerheten är prioriterad. Under perioden 2022-2027 har kommunen antagit NTM entreprenad som entreprenör.

Prioritet vid snöröjning

Snöröjning påbörjas vid 4 cm på Storgatan och vissa större gång och cykelvägar, vid 8 cm på övriga gator och detta ska vara klart inom 8 timmar. Prioriterat är GC-vägar. En viss fördröjning kan ske om väderprognosen visar på avtagande snöfall inom kort.

Direkt efter en snösväng påbörjas efterarbetet som består av rensning av busshållplatser och övergångsställen, siktröjning i korsningar samt bortforsling av snön.

Isrivning / hyvling utförs på gatorna. Detta görs i regel med början i mars månad. Vid isrivning öppnas infarter, infarter öppnas ej vid vanlig snöröjning.

Detta är den prioritet som tillämpats i Älvsbyns kommun sedan 2006,
och den avviker ej från övriga kommuner i Norr- och Västerbotten.

Vägområde

Längs alla kommunens gator/ vägar finns ett definierat vägområde som består av asfalterad väg med tillhörande diken eller trottoarer. Vägmark är i regel området mellan fastighetsgräns och vägen. Detta område är upplagsplats för snön och ska avvattna vägytan vid regn. Uppställda föremål som skadas inom vägområdet ersätts normalt inte av Älvsbyns kommun.

Snö som skottas från tomer, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvall. Vidare ska fastighetsägaren märka upp (med pinnar/käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närhet av tomtgräns som maskinförarna inte kan se när snödjupet ökar.

För att gatorna ska kunna plogas i sin fulla bredd i vinter är det viktigt att postlådor och soptunnor inte står närmare gatan än vid tomtgränsen. Helst ska de stå i infarten.

Snö och is får inte skottas ut på eller tvärs över gatan utan ska skottas upp på den egna tomten. Bilar, släp- och husvagnar får inte parkeras på vägen så att snöröjningen hindras.

Skador kan inträffa vid snöröjning. Fastighetsägaren ska omgående anmäla skadan till Älvsbyns Energi AB, telefon 0929-723 82, vardagar kl 07.00-16.00 eller via mail till info@energi.alvsbyn.se. Skador på privat egendom som är placerade på gatumark ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Sandning utförs vid halka. Det går inte att sanda i förebyggande syfte vid till exempel regn.

Fastighetsägare kan vid halka hämta sand för privat bruk. För fastighetsägare i centrala Älvsbyn finns sand för avhämtning vid återvinningsstationerna (Västermalmsleden/Stationsgatan, Brandstationen, Reningsverket samt Lomtjärnsgatan/Lönngatan) samt vid busskuren efter Västermalmsleden direkt in från Arvidsjaursvägen, väg 94.

För fastighetsägare i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel finns sand för avhämtning vid återvinningsstationerna samt i Vidsel vid gångbanan mellan Villagatan/Västra Vidselsvägen (en sandlåda uppe vid Villagatan samt en sandlåda nere vid Västra Vidselsvägen) och vid Åsgatan/Alstigen. Obs! Avhämtning av sand enbart i hinkar för husbehov.

Trafikverket (fd Vägverket) äger väg 94 från rondellen i Norra Byn och vidare upp mot Arvidsjaur, samt gatan mellan rondellen vid Fluxen via kommunhusrondellen till järnvägsstationen (Storgatan). Snöröjning av dessa vägar handhas av Trafikverket.