Om oss

IMG_8843

Verksamhetsområden

Älvsbyns Energi AB (ÄEAB) har fyra verksamhetsområden,

  • fjärrvärme med förnyelsebar elproduktion
  • vatten och avlopp
  • renhållning med återvinning
  • gator och vägar

Väl fungerande verksamheter som utvecklas är viktigt för invånarna i Älvsbyns kommun. Vi strävar efter miljöriktig hantering, bra service och så låga priser som möjligt. Vi äger fjärrvärme- och VA-verksamheten (är huvudman) och är 18 anställda med en årsomsättning på 75 MKr.
Vi levererar fjärrvärme och kranvatten 24 timmar om dygnet
Vi tar hand om avlopp och sköter renhållningen
På uppdrag av Älvsbyns kommun sköter vi gator och vägar inkl snöröjning, sandning och belysningsnät
Miljö
Miljöprofilen är mycket tydlig för Älvsbyns Energi AB:

  • vår fjärrvärme är till mer än 98% producerad av förnyelsebara råvaror
  • vi producerar förnyelsebar el från kraftvärmepannan
  • vårt kranvatten levereras i en naturlig process utan klorering
  • vi återvinner mer än 85% av avfallet

Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet inom fjärrvärme, reningsverk och återvinning, vilket ställer höga krav på utsläppsnivåerna till luft och vatten.
Vi har även att beakta ljudnivåer och förekomst av lukt. Efterlevnaden sker med hjälp av egenkontroll enligt Miljöbalken, kontinuerliga och periodiserade mätningar samt årliga miljörapporter.
Ägande och taxor
Älvsbyns Energi AB ägs till 100% av Älvsbyns kommun (Älvsbyns Kommunföretag AB) och ska vara vinstdrivande. Verksamheten styrs av fastställd bolagsordning och de av ägaren utfärdade ägardirektiven, samt av kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) särskilt fattade beslut.
Verksamheterna är taxefinansierade förutom gator och vägar som finansieras via kommunalskatten, beslutad av kommunfullmäktige.
VD för Älvsbyns Energi AB är  Mattias Broström, han träffas på tel 0929-723 81.