Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund
hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få
veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn,
adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Älvsbyns Energi AB 556216-7451 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina
personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du blir kund

De personuppgifter som du lämnar vid ägarbyte eller köp av renhållningsmaterial kommer att
behandlas i den utsträckning som behövs. Dina personuppgifter används vid fakturering av fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp samt
vid diverse inköp, t ex latrinkärl.

När du skickar in en intresseanmälan

När du skickar in en intresseanmälan på nyanslutning av fjärrvärme samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står som intressent. Om du inte önskar finnas med i våra lister på intressenter kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Under tiden du är kund hos oss

När du blir kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och
administrera våra skyldigheter som leverantör. Under tiden du är kund hos oss behandlar vi t ex
dina personuppgifter när vi skickar ut fakturor och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar
uppgifter om förbrukning av vatten och fjärrvärme och när vi skickar information till dig som du
behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att
de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt
våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt
anspråk. Det kan vi behöva göra vid uteblivna betalningar som leder till meddelande om
avstängning av fjärrvärme eller vatten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till
socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan
t ex gälla en entreprenör som ska byta vatten- eller fjärrvärmemätare i din fastighet, ett
inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina
personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land
utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vid ägarbyte

Vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till
oss eller handlingar vi själva upprättar, t ex brev. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter
enligt vår dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när
som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen