Renhållningstaxa

Från 2023-01-01 höjdes renhållningstaxan med index. Taxan för slamtömning har justerats utifrån entreprenörens priser och finns som bilaga 1 i renhållningstaxan.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en tömnings- och behandlingsavgift. Grundavgiften som är en fast avgift, betalas av alla abonnenter och baseras på kostnader för hantering av hushållsavfall och farligt avfall, transportsystem och tillgång till återvinningscentralen. I grundavgiften för en- och tvåfamiljshus ingår hämtning av grovavfall två gånger per år (vår och höst).

Tömnings- och behandlingsavgift betalas av alla abonnenter som inte är befriade från avfallslämning. Avgiften baseras på kostnader för transport, behandling och slutomhändertagande.

Renhållningstaxa 2023 inkl slamtömning

Avfallsplan

Föreskrifter