Sortering

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på den bemannade återvinningscentralen och återvinningsstationen. Här kan du läsa om olika sorters avfall och hur det ska sorteras.

Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna dem. Ju renare de är desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt.

I Älvsbyns kommun sker insamling av källsorterat avfall. Detta innebär att hushållen sorterar ut brännbart, matavfall och producentansvarsavfall. Producentansvaret gäller idag för förpackningar av papper, glas, metall och plast, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska produkter, glödlampor, batterier, däck (ej cykel) och bilar. Förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar lämnas på återvinningsstationen, men kan även lämnas på den bemannade återvinningscentralen.

Farligt avfall, elektronik och batterier får inte blandas med annat avfall utan ska alltid lämnas separat!

Allt hushållsavfall ska vara förpackat i för ändamålet avsett emballage, inget löst avfall får förekomma.