Pågående projekt gällande vatten och avlopp

Här finner du information om pågående projekt i kommunen gällande vatten och avlopp

Vattenskyddsområden

Älvsbyns Energi AB arbetar med att ta fram vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna i Tvärån, Älvsbyn, Tväråsel och Vidsel. Skyddsföreskrifterna kommer att reglera vissa verksamheter och åtgärder inom skyddsområdena.

Syftet är att skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan, både för dagens och för framtidens vattenförbrukning.

Samtliga vattentäkter består av brunnar belägna på åsen/isälvavlagringen som löper längs med Piteälven. Skyddsområden föreslås omfatta markområden varifrån avrinning sker till vattentäkterna, bland annat delar av åsen vid respektive vattentäkt samt ovanliggande sluttningar. Vattenkvalitet i Älvsbyns, Tväråsels och Vidsels vattentäkter påverkas av älvvattnet. Därmed omfattar skyddsområdena även delsträckor av Piteälven från Storforsen till Älvsbyn. Även Korsträskbäcken och övriga tillrinnande vattendrag till Piteälven ingår i skyddsområdet, liksom markområden till ett avstånd av 50 meter från stranden.