VA-taxa

Från 2021-02-01 höjdes VA-taxan med 6%.

Kostnaden för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen i Älvsbyns kommun ska helt täckas av fastighetsägare som är anslutna till VA-anläggningen.

Förbrukningsavgift 25,74 kr/m3
Fast avgift  3 510 kr/år
Lägenhetsavgift  919 kr/ år
I priserna ingår moms

Lägenhetsavgift är en del av den fasta avgiften. Med lägenhet menas en bostadsenhet, exempelvis en villa, ett radhus, ett sommarhus eller ett flerfamiljshus. En villa debiteras en lägenhetsavgift medan exempelvis ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter debiteras flera lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgiften ser till vilken nytta fastigheten har av att vara ansluten till vatten- och avloppsnätet.

VA-taxa 2021

Allmänna bestämmelser för brukande av vatten och avlopp (ABVA)

Lag om allmänna vattentjänster