Vatten

Viktigt om vattenmätarkonsol

LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och LK580 kallas därför ofta för “Champagnekorken”. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd.

 

De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner inte LK 580. Störst risk föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag, däribland Älvsbyns Energi, har infört ett förbud mot den här typen av installation.

Vi rekommenderar dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell för en säker vattenanläggning. Kontakta en VVS-firma för byte. Fastighetsägaren bekostar själv bytet av vattenmätarkonsolen eftersom mätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom.

En vattenmätarkonsol är det väggfäste som sitter bakom vattenmätaren. Den har som funktion att göra vattenmätarinstallation eller byte av mätare enklare.

Installationen blir stabilare och det blir ingen påverkan på rören i samband med arbetet. Även dom som saknar vattenmätarkonsol helt ska montera in en sådan. Det krävs bland annat för framtida vattenmätare.

Som fastighetsägare är det bra att veta var vattenmätaren sitter och att ventilerna fungerar korrekt ifall något fel skulle uppstå i fastigheten.

Vattenmätare

Byte av vattenmätare sker kontinuerligt året om. Mätarbytesintervallet är 10 år.

Viktigt att tänka på när det gäller vattenmätare:

Fastighetsägaren är skyldig att lämna VA-personalen tillträde till mätaren. (41§, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ABVA)

Mätaren ska vara lättåtkomlig för byte, kontroll etc och får inte byggas in.

Om godkänd vattenmätarkonsol saknas ska en sådan monteras.

Om mätarens placering är felaktigt eller något annat är fel kring mätarplatsen som defekta ventiler eller dylikt, lämnar vi vid mätarbytestillfället, ett protokoll på saker som måste åtgärdas.

Mätarbytet görs för att säkerställa att den mäter rätt och kostnaden ingår i VA-taxan. Om en vattenmätare måste bytas på grund av sönderfrysning eller liknande debiteras en kostnad för detta.

Mätaren är Älvsbyns Energi AB´s egendom och får endast monteras och demonteras av behörig personal från oss eller våra underleverantörer.

Det finns för närvarande 2 500 vattenmätare uppsatta runt om i kommunen.

SÅ SKA EN MÄTARPLATS SE UT

Nu installerar vi nya digitala vattenmätare!

Under 2021 har vi börjat installera digitala vattenmätare hos våra kunder. När en vattenmätare behöver bytas ut installerar vi nu digitala vattenmätare i stället för mekaniska. Arbetet med att byta ut vattenmätarna kommer att pågå under flera år. En fördel med digitala vattenmätare är att de har en fjärrstyrning som gör att vattenförbrukningen kan läsas av automatiskt.

När de nuvarande vattenmätarna behöver bytas ut sätts digitala vattenmätare med fjärravläsning in.

·         Fördelar

•       Automatisk avläsning sker med hjälp av antenn, surfplatta och Bluetooth. Idag sitter antennen på en bil.

•       Vattenmätaren ”hör ljud” och kan därmed hjälpa till att lokalisera läckor på vattennätet. Varningar visas på en karta.

•       Vattenmätaren visar trender i kundens vattenförbrukning. T.ex. läckage inom fastigheten.

Mer information om digitala vattenmätare finns på www.kamstrup.com

Om du inte har en vattenmätarkonsol installerad hos dig ska du skyndsamt montera in en sådan. Detta kommer att krävas när vi framöver installerar en ny digital vattenmätare hos dig! Ta kontakt med en VVS-firma för att få hjälp med detta. Då mätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före samt efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom bekostas arbetet av fastighetsägare.

Vattenverk

Det finns 6 st vattenverk som producerar 600 000 kbm per år.

Vattenkvalité

Det tas regelbundet prover från de vattenverk som finns i kommunen.

Här hittar du de senaste vattenproverna.

Man tar både kemiskt prov och mikrobiologiskt prov. Det kemiska provet visar bland annat vilket pH-värde och vilken hårdhet vattnet har.

Vattnets hårdhetsgrad och Ph-värde

Hårdhet (˚dH, tyska grader) Benämning
0-2                                              Mycket mjukt
2-5                                              Mjukt
5-10                                            Medelhårt
10-21                                          Hårt
>21                                             Mycket hårt

Hårdhetsgrad kommunens vattenverk: Vidsel 3,7 / Vistträsk 3,3 / Tvärån  5,7 / Tväråsel 6,0 / Älvsbyn 3,0

Ph-värdet i Älvsbyns kommun ligger i snitt på 7,5. Riktvärdet är 7-9.