Dispenser

Undantag och uppehåll i avfallshämtning kräver beslut från miljö- och byggnämnden via Samhällsbyggnadskontoret hos Älvsbyns kommun. Du behöver skicka in din ansökan i god tid före den ska börja gälla. En avgift tillkommer för handläggning av din ansökan.

Besluten om dispens från miljö- och byggnämnen är personbundna och upphör att gälla vid ägarbyte av en fastighet. Dispensbesluten har en giltlighetstid som framgår i beslutet. När giltlighetstiden har gått ut, kommer det tidigare abonnemanget att upphöra automatiskt och återgå till ett standard abonnemang. Vill man fortsätta att ha dispens, behövs en ny ansökan göras hos miljö- och byggnämnden.

Vid beviljad dispens kommer en grundavgift alltid att tas ut.

Följ länken för att kunna ansöka om dispens hos miljö- och byggnämnden: E-tjänster och blanketter eller kontakta växeln: 0929-170 00.

Hemkompostering av matavfall

Vill du kompostera ditt matavfall behövs ett godkännande från miljö- och byggnämnden. När Älvsbyns Energi har mottagit en kopia av beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer standard abonnemanget ändras till hemkompostabonnemang under den period som dispensen gäller.

Förlängt slamtömningsintervall

Vill du ha dispens från årlig slamtömning, man man ansöka om ett förlängt slamtömningsintervall av enskilda avloppsanläggning. Dispensen innebär att slamtömning sker vartannat år och tömningen sker jämna år. En ansökan ska vara inkommen senast 31 mars det år som ansökan avser. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer slamtömningsabonnemanget att ändras till vartannat år under den period som dispensen gäller.

Gemensam avfallsbehållare

Det går att ansöka om gemensam behållare för matavfall respektive restavfall hos miljö- och byggnämnden. Kärl för matavfall och restavfall får delas av maximalt två närboende hushåll. Fastighetsägarna kommer fortfarande debiteras varsin grundavgift. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer abonnemanget att ändras till delat abonnemang under den period som dispensen gäller.

Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid en- eller flerbostadshus samt fritidshus medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader. För Fritidshus gäller att fastigheten inte nyttjas under hela hämtningsperioden (15 maj – 15 oktober). Uppehåll kan medges för beboeliga fastigheter som inte används vid ex. avvaktan på försäljning. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer avfallsabonnemanget att pausas under den period som dispensen gäller. En grundavgift sak dock alltid betalas.

Uppehåll i hämtning av fettavskiljarslam

Det finns möjlighet att ansöka om uppehåll i hämtningen av fettavskiljarslam hos miljö- och byggnämnden, under förutsättning att anläggningen inte kommer att användas på avsett sätt under en sammanhängande tid av ett år. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer tömningsabonnemanget att pausas under den period som dispensen gäller.

Befrielse från avfallshämtning

Vill du ha befrielse från hämtning av kommunalt avfall kan detta ansökas hos miljö- och byggnämnden och gäller för fastigheter som ligger utanför detaljplanelagt område och är svårtillgängliga att nå med hämtningsfordon.

För ödehus kan man ansöka om totalbefrielse från avfallshämtning hos miljö- och byggnämnden. efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer avfallsbonnemangen till fastigheten att avslutas under den period som framgår av beslutet. En grundavgift ska dock alltid betalas.

Kompostering av latrin

Det finns möjlighet att ansöka om kompostering av ditt eget latrinavfall på den egna fastigheten hos miljö- och byggnämnden. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer slamtömningsabonnemanget att pausas under den period som dispensen gäller.

Egen tömning av slamavskiljare

Vill du utföra en egen slamtömning av din avloppsanläggning, kan detta ansökas hos miljö- och byggnämnden. Fastighetsägaren ska kunna visa att slammet eller filtermassan omhändertas på ett godtagbart sätt. Efter att Älvsbyns Energi har mottagit en kopia på beslutet från miljö- och byggnämnden, kommer slamtömningsabonnemanget att pausas under den period som dispensen gäller.

 

Länkar

Här kan du läsa föreskrifterna om avfallshanteringen som gäller i Älvsbyns kommun.