Digitala vattenmätare

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer vi att byta ut den till en digital vattenmätare. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år. Större mätare byts vart femte år. Vattenmätaren är Älvsbyns Energis egendom.

För dig som kund innebär det att du i framtiden inte behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss, vi kommer istället att kunna läsa av din mätare automatiskt.

Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Älvsbyns Energi om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det kan ha uppstått en läcka i systemet. På sikt kommer de nya vattenmätarna att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att hitta läckor, även i kommunens ledningsnät. En viktig åtgärd för att hushålla med vårt dricksvatten.

Varför behövs en vattenmätarkonsol?

Vattenmätarkonsolen är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster röret på var sida om vattenmätaren.

Med en mätarkonsol blir installationen mer stabil vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar. Vi följer dom rekommendationer som står i Svenskt Vatten, P100.

Har du en fastighet där mätaren är monterad utan konsol måste du montera en sådan, för din egen säkerhet. Det är tillåtet att montera konsol på egen hand men vi rekommenderar att kontakta en VVS-firma för installation.

Då mätarkonsolen med avstängningsventiler och kopplingar före samt efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom bekostas arbetet av fastighetsägaren.

Varför måste äldre avstängningsventiler bytas ut
Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventiler märkta med LK580 eller LK581 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

Om du har ventiler som är märkta med LK580 eller LK581, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för byte till annan modell.

Ej godkänd konsol/ventil

Godkänd konsol och ventiler