Prisinformation år 2020

Älvsbyns Energi AB:s styrelse har den 17 januari beslutat om följande taxejusteringar.

Renhållning

Renhållningstaxan höjs med 9% för år 2020. Detta beror främst på 2 anledningar, dels har Älvsbyns Energi AB upphandlat ett nytt avtal för renhållning och drift av ÅVC som medfört högre priser och dels har Regeringen beslutat om att införa en avfallsförbränningsskatt på det avfall som förbränns. Med anledning av detta är vi tvungna att justera priserna ut mot Er kunder för att verksamheten ska täcka sina kostnader. Detta gäller även tömning av enskilda brunnar där vi haft andra fördyringar. I Älvsbyns kommun har kommunfullmäktige beslutat att renhållningen ska bära sina egna kostnader och vi har jämfört med andra kommuner låga kostnader.

Vatten & Avlopp

VA-taxan höjs med 5% för år 2020. Vi står inför stora investeringar i ett ålderstiget ledningsnät för vatten och avlopp och för att ha en möjlighet att kunna genomföra våra planerade projekt så är en prishöjning nödvändig.

Fjärrvärme

Fjärrvärmetaxan höjs med 3,5% från den 1 maj 2020. På årsbasis blir det en höjning på ca 2% för år 2020.
Prishöjningar på biobränsle och lägre intäkter på våra utsläppsrätter är den huvudsakliga anledningen. Efter att vi sänkte priset på fjärrvärme år 2016 med 5% och sedan dess legat på en oförändrad nivå så är tyvärr denna prisjustering nödvändig.

Enligt gällande taxa justeras den fasta delen årligen med hänsyn till föregående två års Energiindex (kyla enligt SMHI). Detta sker på fakturan för februari.

Med vänliga hälsningar

Jan Sipola

VD

Prisbestämmelser och allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser Älvsbyn 2020 finns tillgängliga efter 1 mars hos Älvsbyns Energi, Krasimira Ivanova telefon 72 343 och Kristina Öberg telefon 72 344. Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.alvsbynsenergi.se där även information om Fjärrvärmelagen finns.
Bolagets fyra verksamheter samordnas driftmässigt i stor omfattning, men finansieras på skilda sätt. Finansieringen är beslutad av kommunfullmäktige. Inga täckningsbidrag går mellan verksamheterna gator (skatt) VA (taxa utan vinst enligt Lagen om Allmänna VA-tjänster), renhållning (självkostnadstaxa) samt fjärrvärme (taxa med avkastningskrav enligt kommunfullmäktigebeslut).