Värt att veta när snön kommer

  • Snöröjning kan ske på olika sätt, tex lastbil, hyvel eller traktor.
  • Snöplogning utförs i direkt anslutning till snöfall. Vid snöplogning öppnas inga infarter.
  • Isrivning utförs när vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is. På gator inom bostadsområdet påbörjas isrivning till våren. Vid isrivning öppnas alla infarter.
  • Sandning utförs vid halka. Det går inte att sanda i förebyggande syfte vid till exempel regn. Åtgärdstiden vid helsandning är densamma som vid hel plogsväng, ca 8 tim från utkallning, trots att alla resurser sätts in.

Fastighetsägaren har vissa skyldigheter i samband med snöfall:

  • Postlådor, sopkärl, bilar mm för inte stå i gatuområdet. Dessa hindrar och i vissa fall omöjliggör snöröjningen. Bilar som står parkerade och hindrar snöröjningen en längre tid flyttas på bekostnad av ägaren.
  • Postlådor ska vara lättåtkomliga för utdelning av post och ska inte hindra snöröjning till gatans fulla bredd. Om postlådan placeras utanför den egna fastighetens tomtgräns har respektive fastighetsägare ansvar för den. Skadade postlådor placerade på gatumark ersätts inte.
  • Sopkärl placeras i infart. Avstånd till gatans asfaltkant ska vara 1,5 m.
  • Snö från egen infart, hustak och liknande ska lagras på egen gård, snö får inte läggas ut på allmän plats, gatan eller i korsningar. Berörda fastighetsägare kan bli ersättningsskyldiga för borttransport av extrasnö.
  • Fastighetsägaren måste märka upp låga staket, häckar, buskar eller annat i närhet av tomtgräns som maskinförarna inte kan se när snödjupet ökar. Sakerna märks upp med pinnar eller käppar. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.
  • Det händer ibland att de stora fordonen och maskinerna orsakar skador på staket, häckar mm. Skulle något sådant inträffa ska fastighetsägaren snarast anmäla skadan till Älvsbyns Energi AB, telefon 0929-723 82, vardagar kl 07.00-16.00 eller via mail till info@energi.alvsbyn.se Saker placerade på gatumark ersätts inte.

Fastighetsägare kan vid halka hämta sand för privat bruk. För fastighetsägare i centrala Älvsbyn och i byarna finns sand för avhämtning på återvinningsstationerna.

Obs! Avhämtning av sand enbart i hinkar för husbehov.